JavaScript千位分割

千位分割即将一个数字从右到左每三位分隔开。

实现代码:


function segment(s,seg){
var seg = seg || ",";
if(typeof s === "number"){
s += "";
}
return s.replace(/\B(?=(\d{3})+\b)/g,seg);
}

✫ ✫ ✫ 关注本站公众号,获取更多全栈开发、爬虫开发、插件工具等前沿文章和资源 ✫ ✫ ✫

✫ ✫ ✫ 体验ChatGPT以及更多好玩的功能持续接入中... ✫ ✫ ✫

✫ ✫ ✫ 期待关注!✫ ✫ ✫

✫ ✫ ✫ 加入技术交流群,一起探讨各类全栈开发技术问题! ✫ ✫ ✫

  • 支付宝二维码 支付宝
  • 微信二维码 微信
相关文章